سلام گلهای من. امروز صبح به طرز عجیبی از خواب پریدم. میدونید چجوری؟ برای اولین بار هر دو تا تون همزمان لگد میزدین. یکی از چپ یکی از راست. نیشخند از ضربه لگدهاتون از خواب بیدار شدم. خیلی باحال بود. فکر کنم اون تو داشتین کشتی میگرفتین! زبان

شیطونها دکترتون میگفت میخواهید زودتر از وققتون دنیا بیاید. توروخدا نه ... خواهشا سر وقت بیاید! ناراحت این بار هم به حرف من گوش بدید و تا آخر فروردین تحمل کنید... آفرین ... بوس بوس ماچ